שליחת טופס אחריות

*תקופת האחריות היא 12 חודשים
תנאי האחריות מופיעים מטה.

הפעלת אחריות לאופניים רקע תכלת

תנאי אחריות:
12 חודשי אחריות על מנוע, סוללה ושלדה. השתתפות עצמית על מטען לפי מחירון משתנה של החנות.
האחריות היא על נזק כתוצאה מייצור לקוי, ובתנאי שנעשה שימוש רגיל ומבוקר וכן תחזוקת הכלי נעשתה בהתאם להוראות השימוש.
אם נמצא חלק פגום במשך תקופת האחריות והרוכש הודיע על כך באופן מידי, המוכר יתקן או יחליף את החלק על פי שיקול דעתו המוחלט.
האחריות הנ”ל תקפה אך ורק כלפי הקונה הישיר של הכלי ואך ורק אם נרכש ממשווק מורשה.
אחריות זו תפקע מידית אם נעשה תיקון או שינוי כלשהו בכלי שלא ע”י נציג מוסמך של המוכר.

מוסכם במפורש כי אחריות זו חלה אך ורק על עלות התיקון או החלפת המוצר ואביזריו ואין המוכר אחראי לכל הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או הפסד תוצאתי כלשהו העלולים להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של המוצר , מובאת בזאת לידיעת הקונה כי אין אנו אחראיים לחבות כלשהי העלולה לחול על בעל המוצר ו/או המשתמש בו, עקב השימוש במוצר וכי על בעל המוצר לדאוג לביטוח כלפי צד ג ו/או ביטוח אחר כפי שמתחייב מאופיו של המוצר בפרט, אין המוכר נושא באחריות כלשהיא כלפי הרוכש בגין כל נזק אפשרי לרבות נזק גופני ונזק לרכוש. האחריות לא תחול במקרה שהמוצר מצריך תיקון או החלפה כתוצאה

מאחד המקרים להלן:
א. הכלי או החלק לא טופל לפי הוראות היצרן, או אי שימוש בחלקי חילוף מקוריים.
ב. הכלי או חלק ממנו ניזוק כתוצאה מרשלנות, תאונה או מטיפול לא הולם.
ג. בוצע שינוי במוצר או בחלק ביחס למפרט היצרן או נעשה ניסיון לבצע תיקונים לפני דיווח לסוכן השירות.
ד. אין אחריות על פנצ’ר חישוקים ושאר המכלולים המכנים.

משך זמן טיפול בכלים במעבדות החברה המתמחות הינו כ-10 ימים, זאת במקרה בו קיימת תקלה בכלי שאינה ניתנת לתיקון ע”י חנות המשווק שממנו נרכש הכלי, או בכל מקרה חריג בו נשלח הכלי ישירות למעבדות החברה. עם זאת, החברה מתחייבת לעשות כל מאמץ על מנת לטפל בכלי בהקדם האפשרי. יש לציין כי הימצאות תעודת אחריות באתר החברה יכולה לקצר את משך זמן הטיפול בכלי.